KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ ROCZNIAK

Podstawowe dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

1. Umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, podziału majątku, bądź zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej

- dokument potwierdzający nabycie przez aktualnego właściciela

- wypis z ewidencji gruntów

dodatkowo

- zaświadczenie gminy o przeznaczeniu działki będącej przedmiotem obrotu w planie zagospodarowania przestrzennego, a gdy brak planu stwierdzenie o tym w zaświadczeniu - jeśli działka jest niezabudowana

- wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej – jeśli zbywana działka będzie odłączana z księgi wieczystej

- ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych gruntów – jeśli w księdze wieczystej nie został dotychczas ujawniony podział nieruchomości

- dokument stwierdzający dziedziczenie (postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia) oraz zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające uregulowanie spraw podatkowych z tytułu nabycia spadku - jeśli podstawą nabycia jest dziedziczenie

2. Umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, podziału majątku, bądź zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- aktualne zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, zawierające opis lokalu, dane osoby której przysługuje to prawo, podstawę nabycia oraz informacje o zadłużeniu,

- dokument potwierdzający nabycie przez aktualnego uprawnionego

dodatkowo

- dokument stwierdzający dziedziczenie (postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia) oraz zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające uregulowanie spraw podatkowych z tytułu nabycia spadku - jeśli podstawą nabycia jest dziedziczenie

3. Poświadczenie dziedziczenia

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

- dowód osobisty spadkodawcy albo zaświadczenie o jego numerze PESEL

- odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy oraz spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu małżeństwa

- odpis skrócony aktu urodzenia innych spadkobierców

- testament (jeśli został sporządzony)

Ponadto przy wszystkich czynnościach niezbędne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego.