KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ ROCZNIAK

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:


- sporządza akty notarialne,

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

- sporządza poświadczenia,

- spisuje protokoły,

- sporządza protesty weksli i czeków,

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu,

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.